artykuł nr 1

Witamy!

Zespół Szkół w Prabutach

 

Wypełniając obowiązek zawarty w § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwojui Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kontdla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok opublikowanesą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki obsługującej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie w zakładce „Inne” – Sprawozdania finansowe.